Kerkorde GKv (2014) B19

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B19

losmaking predikant

B19 Indien sprake is van een situatie waarin de predikant de gemeente blijvend niet meer met vrucht kan dienen, besluit de kerkenraad de predikant los te maken van de gemeente. Dit besluit behoeft de goedkeuring van de classis.