Vande Censure ende Kerkelijcke vermaninghe.

Artikel
74

De Dienaren des Woordts, Ouderlinghen ende Diakenen sullen onder hen de Christelijcke Censure oeffenen, ende malcanderen vande bedienighe hares Ampts vriendelijck vermanen.