Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Artikel
51

De Dienaers sullen haer beste doen ende daer toe arbeyden, dat de Vader zijn kint ten Doop presentere. Ende inde Ghemeenten daermen neffens den Vader, oock ghevaders ofte ghetuygen by den Doop neemt (welck ghebruyyck, in hemselven vry zijnde, niet lichtelijck te veranderen en is) betaemt het datmen neme die de suyvere Leere toeghedaen ende vroom van wandel zijn.