Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
46

Is niet te min goet ghevonden dat inde Steden daer de voorschreven Walsche Kercken zijn, alle Maenden sommighe Dienaren ende Ouderlingen van beyde zijden vergaderen sullen om goede eendraght ende correspondentie met malcanderen te houden, ende soo veel moghelijck is nae gheleghentheydt des noots met rade malcanderen by te staen.