(Cap. I) Van den dienaren des Woordts, ouderlinghen ende diaconen

Artikel
12

12. Het recht der benoeminghe der ouderlinghen sal bij den kerckenraet staen, alsoo dat het na gheleghentheyt van een yder kercke den kerckenraet vrij staen sal, ofte een enckel ghetal van soo vele ouderlinghen alser noodich sijn der ghemeynte voor te stellen om aenghenomen te werden ten ware datse yet daerteghen hadden, ofte een dobbel ghetal, uut hetwelcke na beproevinghe van acht daghen de helft verkoren worden sal, dewelcke vercoren sijnde sullen daerna noch andere acht daghen der ghemeynte voorghestelt werden eer datse in haren dienst werden bevestight, welcke wijse oock in de verkiesinghe der diakenen ghehouden sal worden.12


12 De Waalse synode stelde voor: benoeming door de kerkeraad, approbatie door de gemeente. De kerken in Engeland deden de synode een bredere uiteenzetting over de verkiezing van ouderlingen en diakenen toekomen, die echter niet bewaard is gebleven.