Vande Kerckelijcke t’samen-comsten

Artikel
35

Het Ampt vanden Praeses is / voor te stellen ende te verclaren ’tgene te handelen is / toe te sien dat een yeghelijck zijn ordre houde in’t spreken : Den knibbelachtighen ende die te heftigh zijn int spreecken / te bevelen datse swijghen. Ende over de selve geen gehoor ghevende / de behoorlijcke Censure te laten gaen. Voort sal zijn Ampt uytgaen / wanneer die t’samen-comste scheydet.