Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

II. De door de kerk gestichte instellingen voor theologisch wetenschappelijk onderwijs

Artikel 9.

Het Evangelisch-Luthers Seminarium

Lid
7

De inrichting en werkwijze van het Evangelisch-Luthers Seminarium worden geregeld in een bestuurs- en beheersreglement, dat — met inachtneming van het bepaalde in deze ordinantie en in de generale regeling voor de opleiding en vorming van predikanten — wordt vastgesteld door het college van curatoren.