Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

I. Opleiding en vorming

Artikel 3.

De raad van toezicht voor het theologisch wetenschappelijk onderwijs

Lid
4

De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal voor een aansluitende periode van vier jaar worden herbenoemd. Een lid van de raad van toezicht kan om gewichtige redenen worden geschorst en — zonodig — tussentijds worden ontslagen.