Artikel 52

Vertegenwoordiging van de kerken in vermogensrechtelijke aangelegenheden

De kerken worden voor het burgerlijk recht ten aanzien van vermogensrechtelijke aangelegenheden, die zij in classicaal, particulier-synodaal of generaal-synodaal verband gemeenschappelijk hebben, vertegenwoordigd door de respectieve classicale, particulier-synodale of generaal-synodale vergaderingen, òf door deputaten die door deze vergaderingen worden benoemd, geïnstrueerd en ontslagen en die in al hun handelingen aan hun instructie gebonden zijn.

 

Instructie voor deputaten overeenkomstig art. 52 K.O.

Zie: Bijlage 26-1

 

Zekerstelling van bezittingen van de gezamenlijke kerken

De synode neemt goede nota van:
a. het feit, dat de classes van de gereformeerde kerken rechtspersoonlijkheid bezitten, blijkens arrest van de Hoge Raad van 13 mei 1938 en
b. het oordeel van de deputaten, dat uit deze beslissing voortvloeit, dat ook de kerken in particulier-synodaal verband rechtspersoonlijkheid bezitten.

(Sneek 1939, art. 145)