Register

 

In dit register zijn behalve zaken, alleen de namen opgenomen van H. Bouwman, J. Calvijn, F.L. Rutgers en G. Voetius, met vermelding van de zaken waarover zij hun visie geven. Verder zijn onder het woord teksten alleen vermeld de Bijbelplaatsen die min of meer worden besproken.

 

A

Aangifte van een zonde bij de kerkeraad 377, 378
Acta 189, 190,234,235
Adiaphora, zie middelmatige dingen
Adoptie en doop 276, 277
Administrateur (kerkelijke) 127
Adventstijd 326, 328
Advies
- van de classis en het beroepingswerk 36, 40, 48
- van classis voor afsnijding 386, 387
- van meerdere vergaderingen 171
Adviserende of beslissende stem 222, 223
Advocaat
- hulp voor bezwaarden of beklaagden 167, 374
Afgevaardigden  naar  de  meerdere  vergaderingen
- waaraan gebonden? 183-186
- zie verder classis, particuliere synode en generale synode
Afhouding van het Avondmaal
- in welke gevallen vindt dit plaats 382-384
Afscheiding of Wederkeer (1834) 19, 36, 41, 75, 108, 132, 182, 367
Afsnijding
- van de gemeente 385-389
- advies van de classis 386, 387
- de eigenlijke afsnijding 387
- taak smalle raad 388
- met bewilliging gemeente 387
Afvaardiging bij toerbeurt 215
Akkoord van kerkelijke gemeenschap 257, 419
Algemene Bijstandswet 140, 147
Ambt
- der barmhartigheid (zie armenzorg)
- door Christus ingesteld 26, 195, 413
- drieërlei 26, 194
- de duur 80, 124
- roeping tot 29-32
- de begeerte tot 29, 30
- de verkiezing (zie verkiezing)
- profetisch, priesterlijk en koninklijk 194, 195
- en de vrouw 132-136, 195
- woordafleiding 95
- zijn dienend karakter 126
- en hiërarchie 103, 104
- gezag van 26, 27, 126
Ambtelijke bediening
- vereiste voor toelating tot 30-32
Ambten en bediening
- instelling van de ambten 26

- gewone ambten 26
- drie of vier ambten 26, 27
- ambten van de predikanten, ouderlingen en diakenen in wezen gelijk 103, 104, 413-415
Anabaptisme 265
Anonieme klachten 378
Appèl (art. 31 D.K.O.) 172-176
- mogelijkheid 172
- wijze waarop 172
- steeds bij meerdere vergadering 172,173
- redenen voor appèl 173, 174
- algemene formele regels voor appèl 174, 175
- behandeling appèl op meerdere vergadering 175, 176
- uitspraak schriftelijk aan appellant meedelen 175, 176
Apostelconvent 177, 414, 415
Approbatie
- van beroepingen door de classis 36, 37, 48, 49
- van de D.K.O. door de overheid 19, 52
Archieven 234, 235
Armenzorg
- in de Middeleeuwen 131
- tijdens de Reformatie 131, 132, 137, 146, 147
- in Nederland sedert 1814 132, 147
- naar de Heilige Schrift 131, 132, 137
Armoede voorkomen, taak van de diakenen 137
Assessor 187
Attestatie
- karakter 298, 406, 407

- binnen één kerkverband 298, 407

-       en kerkelijke correspondentie 299

-       aanvaarding 299-302

 

-       bijbelse gegevens 299

-       in reformatietijd 299, 300

 

-       duur geldigheid 300

-       afgeven aan betrokkene 300, 407

-       betrokkene moet zelf inleveren 300, 301

-       aanvaarding in nieuwe gemeente ver­plicht 301, 302, 409

-       vrijwillige aansluiting nieuwe gemeente 408

Attestatie voor een vertrekkende predikant 70

Avondgebeden 314, 315
Avondmaal

-       instelling 291

-       doel 291, 303

-       karakter 303

-       toelating 291-298

 

-       catechese 293-296

-       belijdenis des geloofs 295-298

-       personen uit andere kerken (zie ook
attestaties) 298-302

-       gasten uit andere gemeenten 301, 302

-    wijze van Avondmaalsviering 303-310

-       staande of zittende 304

-       avondmaalsformule 304-306

-       elementen 306-308

-       kranken communie 308, 309

-    het Avondmaalsformulier 309, 310

-       oorsprong 309

-       wijze van lezen 309

 

-       voorbereidingspredikatie 310

-       frequentie der avondmaalsviering 311-313

 

-       bijbelse gegevens 311

-       volgens Calvijn 311

-       volgens D.K.O. 311,312

-       in vakante gemeenten 312, 313

B

Bediening van het Woord 95-97
Begrafenis 316-320

-       familie-aangelegenheid 317

-       wijze waarop 317-319

-       in de kerk begraven 320

Beheer  van  de  financiën  en  kerkelijke goederen 126, 127
Bejaardendoop en het Heilig Avondmaal (zie volwassendoop)
Bekeringsweg, zie belijdenis des geloofs Belijdenis, zie kerkelijke belijdenis

Belijdenis en kerkorde 20, 21
Belijdenis des geloofs 291-298

-       en het Heilig Avondmaal 291-293

-       de betekenis van 293-295

-       een persoonlijke zaak 295, 296

-       vereiste leeftijd 293

-       welke vragen moeten gesteld worden? 295

-       belijdenis van vroegere zonden 297, 298

-       rekenschap van de bekeringsweg? 295, 296

-       de wijze van 292-294

-       voor de gemeente 294

-       wanneer iemand uit een andere kerk wenst over te komen 298, 299

Belijdenisvragen 295
Beroep

-    in overweging nemen 47, 68

-       onder conditie 67, 68
Beroepbaar

-       wie is beroepbaar? 47

-       uit ander kerkverband 49, 50

-    niet te spoedig naar een andere ge­meente 47, 48

-       tweemaal in dezelfde vacature 48
Beroepen

-       wijze van 48, 49

-       bij wie ligt de beslissing? 68

-       getuigschriften 70
Beroepen predikant

-       tijd van beraad 68

-       voorwaarde van ontslag 68-70
Beroeping

 

-       en het approbatierecht van de overheid 36,41

-       tot bijzondere arbeid 54, 55, 57

-       en classis 36, 37

-       en getuigschriften 39, 51

-       en approbatie gemeente 40, 41

-    naar een andere gemeente 47
Beroepsbrief 37, 48
Beroepingswerk, zie vasten en bidden
Besluiten van de kerkelijke vergaderingen 236

Besnijdenis 274
Bevestiging 123, 124
Bezwaren van gemeenteleden 121, 122
Bid- en dankdagen

-       huidige situatie 321

-       bijzondere vast- en bededagen 321, 322

-       bijzondere dankdagen 322, 323

-       en 'krijtende' zonden 323, 324

-       en overheid 324
Bloedverwantschap   als  huwelijksbeletsel 349

Boekencensuur

-       in de Roomse kerk 262, 263

-       bij de Gereformeerden 263, 264
Boete classicale geldboete 218
Bouwman, H.

-       over de classis en de beroeping 40

-       over het preeklezen 102

-       over het opzicht over de prediking 128

-       over diaconale ondersteuning 141

 

-       over correspondentie met hoge overheid 157

-       over  hulp  bij   beroep  op  meerdere vergadering 175

-       over instituëring nieuwe gemeente 205, 206

-       over diakenen als lid van de kerkeraad 207

-       over de classicale preek 220

-       over de kerkvisitatie 231, 232

-       over het gezag van de Belijdenis 256

-       over de doopsbediening 273, 275

-       over de attestatie 300

-       over de gemeentezang 341

-    over de christelijke tucht 374
Breking des broods 307
Broederlijke vermaning 376, 377
Bron van het Kerkrecht

-    in de Gereformeerde kerk 20, 21, 418, 419

-    in de Rooms Katholieke kerk 21
Burgerlijk Wetboek (Nederlands) 345, 349

Calvijn, J.

-       en de kerkorde 17, 418

-       en het doctorenambt 26, 105, 106

-       over het ambt 41

-       en de handoplegging 45

-       en opleiding tot het ambt van Dienaar des Woords 58

-       en traktement predikant 72

-       over preekvoorstellen (propositiën) 109, 220

-       en het ouderlingenambt 114, 118

-       over oud-ouderlingen 124

-       en het huisbezoek 129

-       en het diakenambt 131, 135, 141

-       over de vrouw en het ambt 135

-       en de middelen der diaconie 139

-       en de periodieke aftreding 149, 150

-       en het recht van opstand 157

-       en het gezag van de overheid 159

-       en de regering der kerk 161, 199, 200

-       en de kerkelijke vergaderingen 164,419

 

-       over het gezag van het ambt 172

-       en de kerkvisitatie 227

-       en de eenheid der kerk 249

-       en het gezag van de Belijdenis 256

-       en het verbond der genade 265. 266

-       over de (kinder)doop 267,268,271,272,280, 286

-       over de doopsbediening 282, 283

-       over het Heilig Avondmaal 291, 305, 307-311

-       en openbare belijdenis 292, 293

-       over de christelijke feestdagen 326, 330

-       en de zondag 333, 334

-       en de gemeentezang 340, 341

-       en het huwelijk 349, 351

-       en de christelijke tucht 360-365, 376, 383, 395, 401

-       over tuchtwaardige zonden 401

 

-       en het censura morum 403
Catechisatie

-       en geloofsbelijdenis 292-298

-       en ouderlingenbezoek 292, 293

-       en roeping van de ouders 292, 293
Catechiseermeesters 27, 98, 99
Catechismusprediking 336-338

-       tijdens de Reformatie 336, 337

-       dwingend voorgeschreven 337, 338

-       uitzonderingen 338

-       waardering 338
Censura morum 403-405

Censuur zie christelijke tucht, afsnijding,

wederopneming en trap van censuur Christelijke tucht (algemeen) 352-372

-    begrippen 352-353

-       tucht 352

-       discipline 352

-       censuur 352, 353

-       excommunicatie 353

 

-       gegevens uit het O.T. 353, 354

-       gegevens uit het N.T. 354-356

 

-       Matthéus 18 355

-       1 Corinthe 5 355

-    Christus, Bedienaar van de tucht en de ambtsdragers 356, 357

-       koningschap van Christus 356

-       d.m.v. de ambten 356, 357

 

-       tuchtoefening volgens  Independenten 357

-       tuchtoefening volgens Gereformeerden 357, 358

-       tuchtoefening volgens Luther 358, 359

-       tuchtoefening volgens Zwingli 359, 360

-       tuchtoefening volgens Calvijn 360-365

-       functie van de Wet Gods 360, 361

-       tuchtoefening taak van de kerk 361

-       Tuchtoefening  moet kerkelijk  zijn 361

-       geen perfectionisme 361, 362

-       en Avondmaalsviering 362, 364

-       tuchtprocedure 362, 363

-       over de predikanten 364, 365

-    tuchtoefening    in    de    Nederlanden 365-367

-       grondbeginselen van de tucht 365

-       bevoegdheid van de kerkeraad 365

-       vermaning en ban 365, 366

-       prijsgeven (leer)tucht 366, 367

-       de Afscheiding of Wederkeer 367

-    tuchtoefening en het welwezen van de kerk 367, 368

-       tot heil van de gemeente 367, 368

-       liefde onmisbaar 368

-    welke zonden zijn tuchtwaardig 368, 369

-       opvatting Voetius 368

-       drie voorwaarden 368, 369

 

-       wie is voorwerp van kerkelijk tucht 369, 370

-       tuchtoefening over doopleden 370, 371

-       tucht en het zich onttrekken als lid, 371, 372

Christelijke tucht (over lidmaten: D.K.O.: art. 71-78) 373, 393

-    karakter van de tucht 373, 374

-       geestelijk van aard 373

-       geen wereldse rechtsvordering 374

-       ontslaat niet van overheidsstraf 374

-    oorzaken der tucht 375-377

-       zonden in leer en leven 375

-       heimelijke   en   openbare   zonden 375-377

-       niet publieke en wel publieke zonden 376, 377

-       broederlijke  en  kerkelijke  verma­ning 376, 377

-    openbare zonden 377-393

-       onderzoek door kerkeraad 377, 378

-       verzoening, schuldbelijdenis 379,380

-    zie verder Kerkelijke vermaning, Af­snijding.  Wederopneming,  Trap van
censuur.

Christelijke   tucht   (over   ambtsdragers: D.K.O. art. 79-81)394-405

-       noodzaak 394

-       extra zorgvuldigheid 394, 395

-       wijze van tuchtoefening 396

-       afzetting ouderling en diaken 397, 398

-       schorsing en afzetting predikant 398-400

-    voorlopige schorsing 398

-   mindere afzetting en grote afzetting 399

-     oorzaken 401, 402
Christusregering in de kerk 21,23,154,155, 160, 199
Classicale

-       maaltijd 218

-       preek 220, 221

-       approbatie 36, 37, 40, 50, 51, 218
Classis

-       ontstaan 162, 213, 214

-       naam 162

-       indeling 214

-       karakter 215

-       leden 214-216

 

-       kerken moeten vertegenwoordigd zijn 217,218

-       afvaardiging ouderlingen 214, 215

-       afvaardiging diaken 215

-       afvaardiging lid gemeente 215

-       wie afgevaardigd als een predikant niet kan 215

-       wie afgevaardigd als een kerk meerdere predikanten heeft 215

-       afvaardiging naar de particuliere synode 239, 240

-       en stemmen 215, 216, 219

-       tijd van vergaderen 216

-       plaats van vergaderen 216, 217

-       advies van de classis bij tuchtzaken 386, 387

-       leiding 217, 218

-       taak 36-40, 51,218-220

-       geen permanent college 169

 

-       en hulp van synodale deputaten 39, 245
Collecte

-       bij de deur of tijdens de dienst 138

-       wijze van aankondiging 138

-       en Heilig Avondmaal 139

-       bij de huizen 138, 139
Consciëntie bindende besluiten 178-180
Confirmatie 292

Conformeren 180, 253
Consecratie 304
Consulent

-       instelling 203

-       taak 36, 37, 48, 203
Convent van Wezel 17, 24, 36, 184
Corpus iuris canonici 21
Correspondentie

-       met de hoge overheid, 158, 159

 

-       tussen  particuliere  synoden  (art.   48 D.K.O.) 241, 242

-       met buitenlandse kerken 416, 417

 

 

 

D

Deputaten (algemeen)

-       diensttijd 243

-       kerkelijke hulpdienst 244

-       wat is er onder te verstaan? 243

-       bevoegdheid 245, 246

-       wie te verkiezen? 244

-       wie benoemt? 243

Deputaten naar art. 48 D.K.O. 241, 242
Deputaten (van de Part. Synode art. 49 D.K.O.)

-       noodzakelijkheid 243

-       wie verkiesbaar? 244

-       bevoegdheid (limitatief) 244-246

-       niet eigenmachtig optreden 244, 245

-       taken 39, 246-248

-       adviserende stem 247
Diaconaal bezoek 142, 143
Diaconie

-       het verzamelen van gaven 137-140

-       het uitdelen van de gaven 140-144

-       verplichting tot hulp 141

 

-       aan wie moet worden uitgedeeld? 140, 141

-       vertrekkende armen 143, 410-412

-       hoeveel moet gegeven worden 141

-       wijze van uitdelen van de gaven 142

-       de namen moeten onbekend blijven 141, 142

-       de gaven aan huis bezorgen 142, 143

-       geven met gemeen advies 141, 142

-       en kerkeraad 144, 145, 212

-       diaconievergadering 211,212

-       geen bestuurscollege naast de kerkeraad 144

-       en Algemene Bijstandswet 147

-       verantwoordelijk voor haar daden aan de gemeente 145

-       middelen van inkomsten 139, 140

-       welke middelen zijn af te keuren? 139, 140

Diakenambt

-       een blijvend ambt 131

-       volgens Calvijn 131, 132

-       volgens Reformatie 146

-       instelling 131

 

-       taak 131-133
Diakenen

-       hulpouderlingen 207

-       ook lid van de kerkeraad? 201,202,207

-       eigenlijke taak 137

-       verkiezing 131

-       afzetting 397
Didachè 272

Dienaren des Woords

-       verkiezing 33, 34-37, 48

-       examinatie 33, 37-40

-       approbatie 33, 41, 42, 50, 51

-       bevestiging 33, 43-46, 50, 51

-       ongestudeerden (art. 8 D.K.O.) 58-62

-       aan één gemeente verbonden 56

-       vertrek naar andere gemeente 66-70

-       hun onderhoud 71-75

-       ontslag 68-70

-       tijdelijk ontslag 90, 91

-       ongevraagd ontslag 75-79

-       schorsing en afzetting 398-400

-       overgaan tot andere staat des levens 80-83

-       gelijkheid t.o.v. andere ambtsdragers 103, 104

-       uitzending naar zendingsveld 55, 57

-       toelating 'nieuwelingen' 63-65

-       taak 95-102

-       elders preken 92-94

-       catechisatie, ziekenbezoek 95, 96

-       huisbezoek 96

-       mede-ouderling 97, 98

-       zie verder christelijke tucht over ambts­dragers, emeritaat, verkiezing, beroep,
beroeping, bediening des Woords

Dienen in een plaatselijke kerk 56
Dienst des Woords

-       toelating tot 33-46, 58-62

-       de opleiding 38, 107, 108

-    het wezen van 96
Discipline (woordbetekenis) 352
Doctorenambt 26, 27, 32, 105, 106
Doop

-       en genadeverbond (zie ook daar) 265, 266

-       wie moeten gedoopt?

 

-       kinderen van lidmaten der gemeente 266, 267

-       kinderen van roomse ouders? 267

-       waarborg voor christelijke opvoe­ding 267

-    wie mag dopen?

-       volgens gereformeerden 267

-       volgens Rome 267, 268

-       volgens Luther 268

-       volgens Calvijn 268

-       de professoren in de theologie? 268

-       een ouderling? 268

-       kandidaten tot de heilige dienst? 269

-       ziekentroosters op schepen? 269

 

-       bediening van de doop 267

-       erkenning doop bediend buiten eigen kerkverband
  -      doop in de roomse kerk 269

-       doop bediend door een vrouw 269, 270

-       de  nooddoop  (door arts,  vroedvrouw, etc.) 269, 270

-       volgens Augustinus 271

-       volgens Calvijn 271

-       volgens de kerken der Afscheiding (1834)271

-    tijdstip van de doop

-       in de oude kerk 272

-       tijdens de Reformatie 272

-       volgens Calvijn 272

-       volgens Voetius 272, 273

-       volgens D.K.O. 273

-       zo spoedig mogelijk 273

-       ook tijdens weekdiensten 273

-       aanwezigheid moeder 273

-       algemene regel 273, 274

-    plaats van de doop

-       deel van de kerkdienst 274

-       huisdoop 274

-       aan gevangenen in gevangenis? 274

-       aan zieken op sterfbed? 274

-       Woord en sacrament gaan samen 275

 

-       kind van 'onverschillige' ouders 275

-       kind van gecensureerden 275, 276

-       onechte kinderen 276

-       vondelingen en heidenkinderen 276

-       geadopteerde kinderen 276, 277

-       wie houdt kind ten doop? 279, 280
Doopbelofte 278, 279
Doopgetuigen 278-281
Doopformulieren 282-284

-       karakter 282,283

-       voor kinderdoop 283, 284

-       voor volwassendoop 284
Doopregisters 288-290

-       betekenis 288

-       doopnaam 289, 290
Dordtse kerkorde (D.K.O.)

-       kerk 24

-       gemeente 24

-       inhoud 24, 25

-       wijziging 25, 418, 419

-       aanvaarding 19, 20, 419

-       approbatie door overheid 52, 154-156
Dordtse leerregels, zie Formulieren van Enigheid Dubbelgetal 115,116,119, 121

Echtscheiding 350, 351

Elementen bij het Avondmaal 306-308

-       gezuurd of ongezuurd brood 306

-       waar geen brood is 307

-       hoeveel brood 307

-       ouwel 306

-       welke wijn 307

-       geen druivensap 307

-       waar geen wijn is 308

-       consecratie 304
Emeritaat

-       bijbelse achtergrond 84

-       de term 84

 

-       redenen voor behoorlijk onderhoud 84, 85

-       praktijk vroeger 85, 86

-       wie onderhoudt emerituspredikant 86, 87

-       algemene kas 87

-       bevoegdheden emerituspredikant 87,88

-       emeritaat is geen losmaking 87

-       wijze van emeritering 88, 89

-       redenen voor emeritering 84, 88, 89

-       terugkeer naar gewone dienst 89

-    prescriptief karakter art. 13 D.K.O. 89
Episcopus, zie ouderlingen
Erastianisme 18, 357

Examinatie 33, 37-40
Excommunicatie, zie afsnijding
Ex bonis publicis 107

Feestdagen (kerkelijke)

-       vóór de Reformatie 325

-       volgens Luther 325

-       volgens Zwingli, Knox en Calvijn 325, 326

-       volgens Synode van Dordrecht (1618-1619) 328, 329

Financieel beheer 126, 127
Formule bij het Avondmaal

-     vorm en herkomst 305, 306

-       duidelijk hoorbaar uit te spreken 305
Formulieren van Enigheid 256-259

-       Nederlandse Geloofsbelijdenis (N.G.B.)

 

-       algemeen 21, 160, 257-261, 272, 365

-       artikel 5 - 256

-       artikel 27 - 249, 370, 382,416

-       artikel 30 - 27, 199

-       artikel 31-29, 30, 34,103, 104

-       artikel 32 - 23, 352

-       artikel 36 - 126, 132, 156, 166

-     Heidelbergse Catechismus (H.C.)

-    algemeen 259-261, 292, 294, 336-338, 365

-    vr./antw. 103, 334

-    Dordtse Leerregels (D.L.)

-    algemeen 259-261

Formulier voor

-       kinderdoop 283, 284

-       Volwassendoop 284

-       Heilig Avondmaal 309, 310

-       afsnijding 385

-       wederopneming 393

-       bevestiging Dienaren des Woords 42,43

-       bevestiging  ouderlingen  en  diakenen 123, 124

-       bevestiging huwelijk 347, 348

Gecombineerde kerken 208
Gebed

-       op kerkelijke vergaderingen 34,181,182

-       in de consistorie vóór de kerkdienst 182
Gecensureerden: zie christelijke tucht
Gedeputeerden der Synode bij examina 39, 40

Geheelonthouders en het Heilig Avond­maal 308

Geloofsbrieven, zie lastbrieven

Gemeente

-       haar betekenis in D.K.O. 24, 413-415

-       en christelijke tucht 376-378

 

-       en approbatie beroeping dienaren des Woords 40, 41, 120

-       haar medewerking tot de verkiezing 35, 115

Gemeentezang 340, 341
Genabuurde kerk, 210
Genadeverbond (zie ook Doop)

-       wezen en bediening 265, 266

-       bij Calvijn 265

-       bij Olevianus 265, 266

-       bij Comrie 266

 

-       bij Boston 266
Generale Synode

-       het ontstaan van 162, 163

-       de naam 162, 163

-       de leden 251, 252

-       de werkzaamheden 21, 171, 253

-       hoe vaak men samenkomt 250

-       samenroeping 252
Geslachtsonvermogen 349
Getuigen bij de doop 278-281
Gezangen

-       bij Calvijn 340

-       in Nederland 341-343
Goede Vrijdag 329

 

Gravamen 169, 258
Grenzen (kerkelijke) 206
Grote en kleine ban 381

H

Handoplegging 43-46
Heerschappij 413-415

-       gelijkheid van ambtsdragers 413, 414

-       geen independentisme 414, 415
Heidelbergse Catechismus, zie Formulieren van Enigheid Heidenkinderen, zie Doop Heilige Schrift

-    geen handboek voor het kerkrecht 353

-     geen handboek voor kerkelijke tucht 353

-    volgens de Gereformeerden 353
Heimelijke en openbare zonden 375-377
Hemelvaartsdag 326-329
Herbevestiging 151, 152

Herderlijk ambt 26

Herders en leraars 26, 27

Hiërarchie bij Rome 103,115,161,356,357

Hofpredikant 54

Hoger beroep, zie appèl

Huisbezoek

-       ook taak van de dienaren des Woords 97, 98, 129

-       noodzakelijk 129

 

-       en Heilig Avondmaal 129, 130
Huisdoop, zie: Doop
Hulpdiensten 27, 28, 136
Hulpouderlingen 207
Huwelijk

-       instelling 344

-       in de Roomse kerk 344

-       volgens de Reformatoren 344

-       liefde noodzakelijke basis 348

-       en de roeping van de overheid 344

-       burgerlijk verplichtend gesteld 345, 346

-       wie moet toestemming geven? 348, 349

-       tussen neef en nicht 349

 

-       tussen   man  en  de  zuster  van   zijn vroegere vrouw 349

-       tussen oom en nicht 349

 

-       tussen weduwnaar en stiefdochter 349
Huwelijken (verboden)

-       volgens de Mozaïsche wet 349

-       volgens de Gereformeerden 349

-    volgens de Nederlandse overheid 348, 349

Huwelijksbeletselen

-       wegens geslachtsonvermogen 349

-       dwang of vrees 348

-    bloedverwantschap 349
Huwelijksbevestiging

-       eerst door kerkelijke bevestiging vol­ komen? 347

-       welk huwelijk mag kerkelijk bevestigd worden? 348-351

Huwelijksformulier 347, 348

I

Independentisme 114, 172, 357, 414, 415
Imperatief mandaat 185, 186
Instelling van de ambten, zie ambten Institutie van Calvijn 17, 360
Instructies 183, 236, 237
Inwendige roeping, zie roeping

Jus

-       circa sacra 159, 160

-       in sacra 159, 160

-       patronatus,zie patronaatsrecht

K

Kerk

-       indeD.K.O. 24

-       volgens Rome 164

-       volgens Reformatie 164

-       wezen en welwezen 24, 367

-       en overheid 36, 154-160

-       (zie ook:  Patronaatsrecht, onderwijs.D.K.O.)

Kerkelijk jaar 326-329
Kerkelijke goederen 126,127

-       administrateurs 127
Kerkelijke belijdenis

-       ontstaan en noodzakelijkheid 256, 257

-       gezag van 257, 258

-       ondertekening van 257-259

-       appellabel aan de Heilige Schrift 257
Kerkelijke macht

-       wezen van 194

-       drieërlei 194, 195

-       waar deze berust 194-196

-       door wie zij wordt uitgeoefend 195-198

-       zie ook: christelijke tucht
Kerkelijke tucht, zie christelijke tucht
Kerkelijke vergaderingen

-       karakter 161-163,

-       bevoegdheden 164-171,

-       alleen kerkelijke zaken 164, 165,

-       geen dwingende macht 167, 168

-       op kerkelijk wijze handelen 169

 

-       begin en sluiting 181, 182

-       diaconale vergadering 211,212
Kerkelijke vermaning 381-384

-       verschillen met grote ban 381, 382

-       duur 381

-       afhouding Avondmaal 382, 383

-       toepassing 383, 384
Kerkeraad

-       noodzaak 162, 199

-       ontstaan 162, 199, 200

-       en classis, consulent 203

-       taak 35, 37, 48, 66-68,202, 203

-       smalle en brede raad 34, 35,66,201-203

-       vergaderingen van 168, 200

-       beslissingen van 201

-       leiding vergadering 201

-       permanent college 168

-       genabuurde kerken 213

-       gezag 92-94

-       periodieke aftreding 148-153

-       rechtspersoonlijkheid 163

 

-       en rechtszaken tussen gemeenteleden 166, 167

-       autonomie 168, 169, 180

-       ontbreken van een kerkeraad 209, 210

-       nieuw op te richten kerkeraad (art. 38 D.K.O.) 204-208

Kerkgebouwen, zie kerkvisitatie Kerkorde

-       doel 17, 23-25

-       karakter 20, 21, 23

-       en confessie 20, 21

-       inhoud 23-25

-       niet onveranderlijk 418-420

-       het woord kerkorde 22

-       moeten alle artikelen aan Gods Woord ontleend worden? 179, 418

-       naar Gods Woord 17,418

-       geen kerkelijk wetboek 418, 420

 

-       zie ook Dordtse Kerkorde
Kerkorden

-       discipline ecclésiastique 17

-       ordonnances ecclésiastiques 17, 18

-       van Dordrecht, zie Dordtse Kerkorde
Kerkrecht

-       taak en noodzakelijkheid 21
Kerkregering

-       de Heilige Schrift is het richtsnoer 126

-       taak van de ouderlingen 97,98,125,126

-       en overheidsgezag 126
Kerkverband

-       noodzakelijkheid 161, 414

-       volgens Remonstranten 197

-       volgens Gereformeerden 161, 162, 197

-       de grond voor 197

-       in het Nieuwe Testament 197

-       vrijwillige aansluiting 195, 414

-       treden uit 180

-       bindend karakter 197
Kerkvisitatie

-       de noodzakelijkheid van 226

 

-       bekendmaking aan de gemeente 229, 230

-       wijze van 229-231

-       het doel 231

-       de vruchten 232

-       door wie moet het geschieden 229

-       waarover het onderzoek gaat 231-233

-       in de Lutherse kerk 226, 227

-       volgens Calvijn 227, 228

-       in Nederland 228

-       de praeses van deze vergadering 230

-       wie beantwoordt de vragen? 231

 

-       buitenstaan 231, 232
Kerkvisitatoren

-       wat verstaan we er onder 228

-       ouderlingen ook benoembaar? 229

-       het aantal 229

-       wie moeten worden benoemd? 229

-    moeten ze telkens gecontinueerd wor­
den? 229

Kerstfeest 325-329
Keurstem 186, 207, 222, 223
Kinderbieren 273
Kinderdoop

-    grond 265, 266

-       leeftijdsgrens (zie ook Doop) 285, 286
Krankencommunie

-       volgens Rome en Luther 308

-       volgens Calvijn 308

-       volgens Voetius 309

 

-       aard besluiten 176-180

-       bindende kracht besluiten 176,177,194, 197

-       advies aan mindere vergadering 171

-       beperkte macht 169

-       geen dwingende macht 168, 169

-       en rechtspersoonlijkheid 163

-       aard gezag 168, 185, 186, 194, 196, 198

-       geen hoger bestuur 168

-       niet permanent 169

-       gemeenten stellen zaken aan de orde 169

-       aan de orde wat in mindere vergadering niet afgehandeld kan worden 170, 236,
237

-       zaken die meerdere of alle gemeenten aangaan 171

-    censuur ex art. 43 D.K.O. 224, 225
Middelmatige dingen 23,178, 303, 417
Minderheid conformeert zich, zie confor­meren

Mitsdien in het bevestigingsformulier 31
Moderamen 187-190
Moeder bij de doop 273,274

N

Naastenliefde, zie armenzorg Nabetrachtingspreek -   is het nodig? 310

Nederlandse Geloofsbelijdenis, zie  For­mulieren van Enigheid Nieuwelingen 63
Nieuwjaarsdag 328
Nooddoop 267, 268
Notulen 188, 189

O

 

 

 

Labadisme 295, 296, 375
Lastbrieven 168, 183-186, 215
Laus Deo Salus Populo 343
Leer en leven

-    onderzoek naar 293-295
Leervrijheid 256, 367
Leesdienst 101, 102
Legerpredikant 55, 90
Lezers 101, 102
Lijdensweken 328
Lijkpredikatiën 316

M

Meerdere vergaderingen

-    bevoegdheden 164-171

 

Oecumenische synode 162 Oefenaar 99, 100

Onderstand, recht hierop, zie diaconie Ondersteuning aan studenten in de theolo­gie 107, 108
Ondertekeningsformulier

-       van Dordrecht 258, 259

-       en de professoren in de theologie 259
Onderwijs

-       en de Reformatie 111,112

-       toezicht kerkeraad 112, 113

-       schoolmeesters 112, 260, 261

-       taak kerkeraad 113

-       reformatorisch onderwijs 113
Onderzoek

-    van gepleegde zonden, zie christelijke tucht

Onenigheid tussen predikant en gemeente, zie ontslag Ontslag

-       akte van 50, 51,69, 70

-       van de dienaren des Woords 69, 70, 75-79

Onwettige kinderen, zie Doop Organisatie van de kerken

-       niet opgelegd 161-163

-       door Christus verordineerd 161, 162

 

-       noodzakelijk, 161-163
Ouderlingen

-       hun taak 125-130

-       vereisten 117

-       verkiezing 114-124

-       afzetting 397

-       en het huisbezoek 97,98, 129, 130

-       in de Lutherse kerk 114
Ouderlingenambt

-       instelling 114

-       opleiding hiervoor? 118

 

-       beheer van de kerkelijke goederen 126, 127

-       huisbezoek 129, 130

-       regering en tucht 125,126

-    opzicht op mede-ambtsdragers 128,129
Oud-ouderlingen 67

Oudsten, zie ouderlingen

Overgaan tot een andere staat des levens

-       bevoegdheid tot bediening van Woord en sacrament 80, 81

-       de uitdrukking op zichzelf 81, 82

-       gewichtige oorzaken 82, 83

-       onheilig motief 82

Overgang naar een andere kerkformatie 63-65
Overheid

-       volgens Calvijn 157-159

-       deputaten bij hoge overheid 158, 159

-       taak m.b.t. de kerk 159, 160

-       zie ook kerk en overheid en patronaatsrecht

Overkomen   uit   een   andere   kerk,  zie belijdenis des geloofs
Overspel 350, 351

-    zie ook huwelijk

Paasfeest 325-329

Particuliere of provinciale synoden 162, 238-240

Patronaatsrecht 51-53,154
Peremptoir examen 38
Periodieke aftreding

 

 

-       bezwaren tegen (a Lasco) 124, 148, 149

-       argumenten vóór (Calvijn) 124,149,150

-       volgens Voetius 150

-       volgens D.K.O. 150
Peters en meters 278-280
Pinksterfeest 327-329
Plaatselijke kerk

-       ambten en diensten 194

-       haar autonomie 194, 195, 413-415

-       haar eenheid 194, 195

-       een complete kerk 33, 199

-       zelfstandigheid 33
Praeparatoir examen 38, 39
Praeses van kerkelijke vergaderingen

-       taak 191-193, 217, 218

-       van kerkeraad 192

-       van classis 217, 218

-       van synoden 187, 191

-       wie is het bij de kerkvisitatie? 230
Prayermeeting 314

Preeklezen 32, 101, 102
Presbyters, zie ouderlingen Professoren in de theologie

-       ondertekening belijdenis 259

-       zie verder doctorenambt
Profetie tijdens de Reformatie 109, 110
Propositiën 61, 109, 110

Provinciale deputaten, zie gedeputeerden Provisioneel ouderling 312
Psalmberijming

-       van Datheen 343

-       van 1773 - 343
Psalmen

-       in tempel en synagoge 339

-       in Nederland 341-343

Rechtspraak, zie appèl

Regeerambt door Christus ingesteld, zie ambten en ouderling Regeerouderlingen, zie ouderlingen Reizende (rondtrekkende) predikanten 56, 57
Roepende kerk 240
Roeping

-       noodzakelijkheid van de wettige roeping 29-32

-       waarin ze bestaat 33

 

-       inwendige en uitwendige 30, 31
Rutgers, F.L.

-       over rechtszaken tussen leden 166

 

-       over het gezag van meerdere vergade­ringen 196, 197

-       over stemmen op meerdere vergade­ringen 219, 220

-       over de kerkvisitatie 229-231

-       over de nooddoop 270

-       over de volwassendoop 285, 286

-       over de wederopneming 392, 393

Sabbat

-       instelling 330, 331

-       onder Israël 331

-       in het Nieuwe Testament 331, 332

-       en de andere dagen van de week 332

-       en de eerste dag van de week 332
Sacramenten

-       niet los van het Woord 267, 274, 275

-       zie ook Doop, Avondmaal
Scholen, zie Onderwijs
Schorsing en afzetting

-    van   predikanten,  zie   Dienaren   des Woords

Scriba

-       van de kerkelijke vergaderingen 187-190

-       moet lid van de kerkeraad zijn 187

-    wat moet opgetekend worden? 188,189
Singuliere gaven 59, 60

Stemming, zie verkiezing Superintendenten 103, 226, 227, 413, 414
Synodale besluiten

-       zie meerdere vergaderingen

-       uitvoering van zie deputaten
Synode

-    zie Generale Synode en  Particuliere Synode

Teksten en bijbelgedeelten die min of meer worden besproken
Genesis 1:27,   344
Exodus 20,   331
Leviticus 18,   349
Deuteronomium 5:15,   331
Mattheüs 5:31-32,   350
Mattheüs 9:38,    108
Mattheüs 10:9-10,   72
Mattheüs 16:19,   354, 355
Mattheüs 18,    195, 354, 362, 375-377
Mattheüs 19:4-6,   344
Mattheüs 26:26,   305
Markus 16:16,   286
Johannes 9:22,   354, 355
Johannes 12:42,   354, 355
Handelingen 6:1-10,    131,132
Handelingen 2,   131,132
Handelingen 15,    177, 197, 414

Handelingen 15:26,    80

Handelingen 16:4,    177, 197, 414

Handelingen 20:28,    125

Handelingen 28:7,    311

Romeinen 13,    157

1 Corinthe7:14,   265

1 Corinthe7:15,    350,351

1 Corinthe 10:11,    305

1 Corinthe 11:20,    303

1 Corinthe 11:28,   291

1 Corinthe 12:28,   27, 28

1 Corinthe 14:33,    23, 25

1 Corinthe 14:40,   23, 98, 125, 418

1  Corinthe 16:2,    138

2  Corinthe 6:14-15,    350
Efeze4:ll,   26,106,194,199
Efeze5:19,   340
Colossensen 3:16,    340

1 Timotheüs 2,    157

1 Timotheüs 3:6,   64

1 Timotheüs 4:1-6,    80

1 Timotheüs 4:14,   44,162

1 Timotheüs 5:11-16,    134,135

1 Timotheüs 5:17,   201

1 Timotheüs 5:19-20,   395

1 Petrus 2:17,    157

1 Petrus 4:15,    174
Toelating tot de dienst des Woords, zie Dienaren des Woords Traditie

-       in de Gereformeerde kerk 173

-       en de Heilige Schrift bij Rome 173
Traktement 72-75,104

Trap van censuur

-       eerste 385

-       tweede 385-387

-       derde 387

Tucht, zie christelijke tucht

Tuchtrecht van de meerdere vergaderingen,

-    zie meerdere vergaderingen
Tweede huwelijk 349-351
Tijdelijk dienen, zie ambt

U

Uitwendige roeping en inwendige roeping 30,31

Vast-  en  bededagen  (zie  ook  bid-  en dankdagen) 321-324

Vasten en bidden bij beroepingswerk 33,34
Verkiezing -   de verkiezing 114

 

-       onder leiding van het ambt 115, 118

-       recht van de gemeente 116, 120

-       de wijze van 115, 116, 131

-       bezwaren tegen de kandidatenlijst 121

-       bezwaren tegen verkiezing 122

-       wijze van stemming 119

-       wanneer is een stembiljet geldig? 119, 120

-       wie is wettig gekozen? 119

-       meervoudige verkiezing 119, 120

-       mag gekozene bedanken? 122, 123

-       ambtsperiode 150, 151

-       herkiezing 151, 152

-     van diaken tot ouderling 152, 153
Verloving 347, 348

Vertrek naar een andere gemeente

-       dienaren des Woords 66-70

-       gemeenteleden 299, 300
Verzoening (artikel 75 D.K.O.)

-    openbaar of privaat voor de kerkeraad 379, 380

Visitatiereglement 231
Visitatoren 228, 229
Voetius, G.

-       en approbatie D.K.O. 19, 52

-       over art. 1 D.K.O. 24

-       en de samenkomsten 25

-       over hulpdiensten 27,28, 99-101

-       en de roeping tot het ambt 30

-       en de verhouding kerk/overheid 36, 52, 74

-       en approbatie classis kandidaten dienst des Woords 39

-       en aannemen beroep 40

-       en bezwaren tegen verkiezing 42

-       en openbare bevestiging in het ambt 43

-       en de handoplegging 45, 124

-       en het patronaatsrecht 52, 53

-       en tractement predikant 74

-       en de overgang tot een andere staat des levens 81

-       en de functie van de kerkeraad 127

-       en het huisbezoek 129

-       en het diakenambt 137

-       en het collecteren 138

-       en het ontvangen van gaven 140

-       en de periodieke aftreding 150, 151

-       en de bevoegdheid van meerdere verga­deringen 168, 170

-       over besluiten van meerdere vergade­ringen 179, 180

-       en het gebed in de consistorie 182

-       over het ambt van praeses 192

 

 

-       over het gezag van meerdere vergade­ringen 197

-       en ingrijpen classis plaatselijke kerk 209, 210

-       en afvaardiging naar meerdere vergade­ringen 214

-       en de kerkvisitatie 229, 232, 233

-       over deputaten art. 49 D.K.O. 248

-       over de generale synode 250

-       over de Doop 270, 272, 273, 276, 281

-       en de openbare belijdenis 295, 296

-       en de christelijke tucht 298, 368-371, 399

-       over het Heilig Avondmaal 305, 306, 309

-       over de christelijke feestdagen 328

 

-       en het huwelijk 344, 348, 349, 351
Volkskerk 366, 367
Volwassendoop

-       wanneer? 285, 286

-       en Avondmaal 286, 287
Vondelingen, zie Doop
Voorbereidingspredikatie 310
Voorlezer 100, 101
Vroegdoop 288

Vrouw

-       en het ambt 133-134

-       plaats in de gemeente 134-136
Vrijheid van de gemeente

-       zie kerkeraad en gemeente

W

Waalse kerken 254, 255
Wederopneming 390-393

-       door lid zelf begeerd 391

-       gebleken boetvaardigheid 391

-       medewerking gemeente 391, 392

-       en Heilig Avondmaal 392

-       na verhuizing 392, 393

Zendingspredikant 55
Ziekentrooster 98, 99
Zondag

-       volgens  Dordtse synode (1618-1619) 330

-       volgens Luther 333

-       volgens Calvijn 333, 334

-     volgens Puriteiten 334

Zondagsrust en -heiliging 329,330,334,335