B8 regeling van predikantszaken
B17 arbeidsongeschiktheid
B26 aftreden van ouderlingen en diakenen

Consideratie classis Amersfoort
De classis Amersfoort geeft als taalkundige opmerking uit haar midden door dat in het geheel van het taalbeeld van de HKO de term ‘ambtsdienst’ een ouderwetse en kerktalige en ook nog eens pleonastische uitdrukking is. In de genoemde artikelen kan het zonder bezwaar worden vervangen door ‘dienst’.

Preadvies deputaten
1. Over de begrippen ‘ambt’, ‘dienst’, ‘ambtsdienst’, ‘ambtsbediening’ of ‘bediening’, e.d. is in de literatuur veel geschreven. Alle ambtswerk is dienst en in die zin kun je een pleidooi voeren om ‘ambt’ te vervangen door ‘dienst’ (vgl. Brienen, Van ambt naar dienst).
2. In de HKO is terminologisch gekozen voor handhaving van het begrip ‘ambt’ en ‘ambten’ als het over de drie ambten gaat van predikant, ouderling en diaken. Daarnaast zijn er de overige diensten in de gemeente, zoals van kerkelijk werkers (B31), maar ook van allerlei commissies, etc.
3. Intussen doet dat er niets aan af dat ook de ambtsdragers hun ‘ambtsdienst’ verrichten. Soortgelijk wordt van de kerkelijk werkers gezegd dat zij hun ‘dienstwerk’ verrichten (B31.1). Ook dat kun je een pleonasme vinden.
4. Ons inziens is het gebruik van ‘ambtsdienst’ in genoemde bepalingen wel functioneel, omdat het telkens gaat over de dienst die de predikant dan wel de ouderling of diaken vervult in het kader van zijn ambt.

Voorstel deputaten
Het woord ‘ambtsdienst’ in de artikelen B8, B17.2 en B26.1 niet wijzigen.