Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 29.

De generale colleges

Lid
2

Tenzij in de orde van de kerk anders is aangegeven, worden de leden van de generale colleges benoemd door de generale synode uit de leden van de kerk. Zij worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen telkens terstond voor tenminste twee jaar en ten hoogste vier jaar worden herbenoemd, met dien verstande dat zij niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren lid van het college kunnen zijn.
De generale synode wijst de voorzitter van een generaal college aan.
Elk generaal college brengt periodiek verslag van zijn werkzaamheden uit aan de generale synode.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-29-2, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 30 april 2012.