Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 29.

De generale colleges

Lid
1

De kerk kent voor het werk van de gehele kerk
− het generale college voor de visitatie,
− het generale college voor de toelating tot het ambt van predikant,
− het generale college voor de ambtsontheffing en
− het generale college voor de kerkorde
alsmede
− het generale college voor het opzicht en
− het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-29-1, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.