Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 28.

De organen van bijstand

Lid
5

Het bestuur van de dienstenorganisatie heeft als taak:
- het besturen van de dienstenorganisatie met inachtneming van het door de generale synode vastgestelde beleid en de door de kleine synode vastgestelde begroting;
- het (doen) voorbereiden van het door de generale synode vast te stellen beleid, met name ter zake van
  - de dienstverlening ten behoeve van de opbouw van de gemeenten, 
  - de zorg voor de opleiding en begeleiding van predikanten en kerkelijke werkers voorzover niet aan anderen toevertrouwd,
  - de theologische arbeid van de kerk,
  - de missionaire, diaconale en oecumenische opdracht van de kerk,
  - de ondersteuning van het werk van en ten behoeve van de meerdere vergaderingen
 en het (doen) uitvoeren van dit beleid;
- het vertegenwoordigen van de kerk ter zake van het werkgeverschap.
Het draagt de dagelijkse leiding van de dienstenorganisatie op aan een algemeen directeur, die wordt benoemd door de generale synode uit de leden van de kerk.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-28-5, besluit generale synode d.d. 16 november 2007, ingegaan 1 december 2007.