Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 28.

De organen van bijstand

Lid
4

De raad van advies voor het gereformeerd belijden heeft als taak:
- het adviseren van de generale synode inzake die aangelegenheden die het gereformeerd belijden raken;
- het op verzoek adviseren van andere ambtelijke vergaderingen of organen van de kerk met het oog op de voortgaande bezinning op vragen van geloven en kerk-zijn en het belijdend gesprek binnen de kerk;
- en het zo nodig − op verzoek van de generale synode − onderhouden van contacten met andere kerken van gereformeerd belijden alsmede met daarmee verwante organisaties.
De raad brengt zijn advies uit aan de synode na overleg met de generale raad van advies.