Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 27.

Werkwijze

Lid
5

De kleine synode is belast met:
− het in naam van en in verantwoording aan de generale synode leiding geven aan en coördineren van de arbeid van de organen van bijstand van de generale synode;
− het verrichten van wat naar de orde van de kerk aan de generale synode is opgedragen, voorzover dat haar door de generale synode wordt gedelegeerd;
− het vaststellen van de generale regeling rechtspositie predikanten, de generale regeling predikantspensioenen, de generale regeling rechtspositie medewerkers en de generale regeling kerkmusici.
De kleine synode legt van haar werkzaamheden verantwoording af aan de generale synode.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-27-5, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.