Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

I. De verkiezing van ambtsdragers in de gemeente

Ouderlingen en diakenen

Artikel 6.

De verkiezing van ouderlingen en diakenen

Lid
5

Ambtsdragers met een bepaalde opdracht
In afwijking van het in de leden 3 en 4 bepaalde kunnen ouderlingen en diakenen met een bepaalde opdracht verkozen worden door de kerkenraad uit de stemgerechtigde leden van de gemeente, nadat de leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld personen aan te bevelen die naar hun mening voor verkiezing in aanmerking komen.
Ambtsdragers met een bepaalde opdracht die door de algemene kerkenraad zijn verkozen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, maken als boventallig lid deel uit van de algemene kerkenraad en kunnen tevens, op verzoek van de wijkkerkenraad van de wijkgemeente waartoe zij behoren, deel uitmaken van die wijkkerkenraad.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 3-6, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.