Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

III. Kerkelijk werk en overige functies

Artikel 12.

Kerkelijk werkers

Lid
7

Wanneer de kerkenraad voornemens is een kerkelijk werker te benoemen om als ouderling of diaken met bepaalde opdracht de gemeente te dienen, wordt de gemeente in gelegenheid gesteld bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van personen die naar haar mening voor benoeming in aanmerking komen.
Overigens is het bepaalde in artikel 6, de leden 7 tot en met 10 van overeenkomstige toepassing.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 3-12, besluit generale synode d.d. 9 november 2012, ingegaan 1 januari 2013.