Ordinantie 2 De gemeenten

 

III. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 16.

Gemeenten met wijkgemeenten

Lid
8

De algemene kerkenraad kan — op verzoek en ten behoeve van leden van de gemeente die in een bijzondere situatie verkeren en gehoord de kerkenraden van de betrokken wijkgemeenten — deze leden samen brengen in een wijkgemeente van bijzondere aard. Een besluit tot vorming van een wijkgemeente van bijzondere aard behoeft de goedkeuring van het breed moderamen van de classicale vergadering, die daarover het advies inwint van het regionale college voor de visitatie.
In deze wijkgemeente worden leden uitsluitend ingeschreven op hun eigen verzoek.
Voor deze gemeente gelden — voorzover in de orde van de kerk niet anders is bepaald — dezelfde regels als voor andere wijkgemeenten.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 2-16-8, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.