Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

II. Verband met andere kerken

Artikel 4.

Bijzondere betrekkingen

Lid
5

De kerkenraad van een gemeente van de kerk kan besluiten met een gemeente ter plaatse van de in lid 4 bedoelde kerken een nauwe samenwerking aan te gaan op verschillende terreinen van het kerkelijk leven.
Een besluit tot zulk een samenwerking, waarin vastgelegd dient te worden welke arbeid geheel of gedeeltelijk onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zal worden verricht, wordt door de kerkenraad eerst genomen nadat de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord zijn en de classicale vergadering goedkeuring heeft verleend.