Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

II. Verband met andere kerken

Artikel 4.

Bijzondere betrekkingen

Lid
4

De generale synode kan, de classicale vergaderingen gehoord, tevens besluiten dat een predikant van een kerk als bedoeld in lid 3 — indien daarmee is overeengekomen dat aan predikanten wederzijds de bevoegdheid wordt verleend tot de bediening van Woord en sacramenten —, met inachtneming van de door de generale synode terzake vastgestelde bepalingen,
− bevoegd is tot het verrichten van andere werkzaamheden in de Protestantse Kerk in Nederland,
− bevoegd is zich beroepbaar te stellen in de Protestantse Kerk in Nederland.