Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

II. Verband met andere kerken

Artikel 2.

Zorg voor de eenheid

Lid
2

De generale synode heeft bij haar zorg voor de oecumenische arbeid van de kerk — daarin bijgestaan door organen van de kerk die op dit terrein werkzaam zijn — in het bijzonder tot taak
− de gemeenten op te roepen tot het belijden in woord en daad van de eenheid der Kerk in Christus,
− voorlichting te geven over de wijze waarop in de verschillende geledingen van de kerk vormgegeven kan worden aan het verband met andere kerken,
− de inzichten die in de oecumenische contacten worden opgedaan, vruchtbaar te maken voor het leven en werken van de gemeenten,
− de gemeenten bij te staan bij het zoeken en onderhouden van oecumenische samenwerking met gemeenten in andere landen,
− het deelnemen aan de arbeid van oecumenische organisaties,
− het aangaan en onderhouden van nauwere betrekkingen met kerken waarmee de kerk door bijzondere banden van belijdenis of geschiedenis verbonden is,
− het zoeken van vereniging met kerken waarmee eenheid of verwantschap bestaat in geloof en kerkorde.