Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

VII. Voortgezette vorming

Artikel 20.

De voortgezette vorming van de predikanten

Lid
3

Een predikant die voor de eerste maal als zodanig is bevestigd, is gehouden voor het einde van de eerste vier jaar na deze bevestiging deel te nemen aan een door de generale synode vast te stellen aantal studieweken, die met het oog op de begeleiding van beginnende predikanten worden belegd door het Theologisch Seminarium Hydepark.