Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

V. Andere wegen tot het ambt van predikant

Artikel 15.

Bijzondere omstandigheden

Lid
1

De kleine synode kan in bijzondere omstandigheden en van geval tot geval — onder overeenkomstige toepassing van het in artikel 14 bepaalde — toestemming geven de weg naar het colloquium te openen,
indien van iemand die elders een theologische wetenschappelijke opleiding met goed gevolg heeft gedaan en toelating tot het ambt van predikant in de Protestantse Kerk in Nederland verlangt, naar het oordeel van de kleine synode in redelijkheid niet kan worden gevraagd te voldoen aan de in artikel 13 voorgeschreven vereisten.