Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

V. Andere wegen tot het ambt van predikant

Artikel 14.

Zij die bij een andere kerk als predikant of geestelijke werkzaam zijn geweest of tot het ambt van predikant of geestelijke zijn toegelaten

Lid
2

De raad van toezicht voor het theologisch wetenschappelijk onderwijs stelt vast of een bijzonder kerkelijke examen nodig is en zo ja, welke de vereisten zijn voor dit bijzonder kerkelijke examen, dat door betrokkene moet worden afgelegd bj of aan een van de in artikel 2 bedoelde universiteiten en seminaria.