Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

V. Andere wegen tot het ambt van predikant

Artikel 13.

Zij die de theologische wetenschappelijke opleiding elders begonnen zijn

Lid
4

Betrokkene dient vanaf de aanvang van de studie aan een van de in artikel 2 bedoelde universiteiten en seminaria ingeschreven te zijn in het album van de kerk, waarbij het bepaalde in artikel 11-2 en 3 van overeenkomstige toepassing is.