Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

III. De verkiezing en bevestiging van herders en leraars.

Artikel 21.

De bevestiging.

Lid
2

De bevestiging geschiedt door de consulent en — behoudens overmacht — in tegenwoordigheid van twee ambtsdragers uit de classis, daartoe gedelegeerd door het breed moderamen der classicale vergadering, dat daartoe twee weken van te voren bericht ontvangt van tijd en plaats der bevestiging en de onkosten voor deze delegatie voor rekening der classis brengt.