Ordinantie voor het diaconaat.

 

I. Het diaconaat.

Artikel 3.

Het beleid van de diakenen.

Lid
12

De praeses van de kerkeraad, de voorzitter van het college van kerkvoogden en de voorzitter van het college van diakenen doen aan de kerkeraad de nodige voorstellen inzake de vaststelling van een collecterooster voor de kerkdiensten in het eerstkomende kalenderjaar.