Ordinantie voor het pastoraat.

 

III. Het vacant worden van een predikantsplaats.

Artikel 16.

Ontheffing van en ontzetting uit het ambt.

Lid
3

Hij, die van zijn ambt ontheven is, ontvangt een gedateerde en door het breed moderamen der classicale vergadering voor gezien getekende acte van losmaking, ingericht naar het model, vastgesteld bij generale regeling.