Ordinantie voor de zaken van huwelijk en gezinsleven.

 

Artikel 2.

Aanvrage en afkondiging.

Lid
5

Wanneer een kerkeraad, bedoeld in het vierde lid van dit artikel, meent, dat er bezwaren bestaan tegen de inzegening van het huwelijk, zendt hij onverwijld, maar in ieder geval binnen een week, hierover bericht aan de kerkeraad bij wie de inzegening is aangevraagd.