Ordinantie voor de zaken van huwelijk en gezinsleven.

 

Artikel 2.

Aanvrage en afkondiging.

Lid
1

Het verzoek om bevestiging en inzegening van een huwelijk wordt, tenzij de kerkeraad om bijzondere redenen deze termijn in een bepaald geval verkort, tenminste drie weken tevoren gedaan bij de kerkeraad ter plaats, onder opgave van het verlangde tijdstip, onder overlegging van de door de kerkeraad gevraagde gegevens over de kerkelijke en burgerlijke staat van het bruidspaar en onder aanwijzing — ingeval met deze daaromtrent overeenstemming is verkregen — van degene door wie men de bevestiging en inzegening begeert.