Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

IV. De generale synode.

Artikel 12.

Werkwijze.

Lid
4

Voorts kiest zij zich — voor onbepaalde tijd — uit de dienaren des Woords een scriba, die niet tegelijkertijd kan optreden als afgevaardigde ener classis, die tevens fungeert als secretaris-generaal der Kerk, in de vergaderingen van de synode en haar breed moderamen een adviserende, doch in die van haar moderamen een concluderende stem uitbrengt, en voor de duur van zijn scribaat wordt beroepen als predikant voor buitengewone werkzaamheden.