Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

IV. De generale synode.

Artikel 10.

Samenstelling.

Lid
3

Indien de orde der Kerk een bijeenkomst verlangt van een in aantal verdubbelde synode, worden de boventallige leden zodanig aangewezen, dat de classes, die in het kalenderjaar, waarin de verdubbelde vergadering bijeenkomt, geen predikant afvaardigen, een predikant zenden en van de classes, die in dat jaar een predikant afvaardigen, naar een door het breed moderamen der synode te houden loting, dertien classes een ouderling zenden, zeven een kerkvoogd en zeven een diaken.