Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

IV. De generale synode.

Artikel 10.

Samenstelling.

Lid
2

Als adviseurs worden door haar breed moderamen ter vergadering geroepen
bij toerbeurt, naar een door het breed moderamen op te maken rooster, twee der kerkelijke hoogleraren;
en — na overleg met het betrokken orgaan — een door de synode aangewezen vertegenwoordiger van
 de raad voor de zending,
 de raad voor de arbeid ter verbreiding van het Evangelie,
 de raad voor het jeugdwerk,
 de raad voor de zaken van Kerk en theologie, uit de leden, die geen kerkelijk hoogleraar zijn,
 de kerkvisitatoren-generaal,
 de raad voor de herderlijke zorg,
 de algemene diaconale raad,
 de algemene kerkvoogdijraad,
 de generale financiële raad,
 de raad voor het verband met andere Kerken,
en voorts — naar behoefte — vertegenwoordigers van andere organen.