Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

IV. De generale synode.

Artikel 10.

Samenstelling.

Lid
1

Naar de generale synode vaardigt iedere classis, telkens voor een tijdvak van vijf kalenderjaren, bij toerbeurt, naar een door het breed moderamen der synode te maken rooster, een predikant, een ouderling of een diaken af en wel zo, dat telkens gedurende een vijftal kalenderjaren
zeven en twintig classes een predikant aanwijzen;
dertien classes een ouderling;
zeven classes een kerkvoogd; en
zeven classes een diaken.