Hoofdstuk 5

Betrekkingen van de kerk naar buiten

Artikel 132

Lid
1

De kerken zullen aan de rijksoverheid haar medewerking verlenen voor de geestelijke verzorging van hen, die opgenomen zijn in de krijgsmacht, alsmede van hen die zijn gedetineerd of opgenomen in inrichtingen ressorterende onder het ministerie van Justitie, in het bijzonder door dienaren des Woords af te staan, die mede in haar opdracht werkzaam zijn als vloot-, leger-, en luchtmachtpredikanten en als predikanten werkzaam in een inrichting, in vaste of in tijdelijke dienst.