Hoofdstuk 5

Betrekkingen van de kerk naar buiten

Artikel 127

Lid
2

Over de toetreding tot zodanige oecumenische organisaties beslist de generale synode met twee derden van de over een daartoe strekkend voorstel uitgebrachte stemmen; over het samengaan met andere kerken van gereformeerde belijdenis en kerkregering in een organisatie van confessionele aard met gewone meerderheid van stemmen.