Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van zijn samenstelling
Artikel
69.3

Ingeval een kerkeraadslid wordt geschorst, kan door de kerkeraad binnen drie maanden met inachtneming van het huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 67 lid 5 een nieuw kerkeraadslid worden benoemd, dat gedurende de schorsingsperiode het eerstgenoemde kerkeraadslid vervangt of wel de diensttijd van laatstgenoemde vervult.