Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van zijn samenstelling
Artikel
68.5

Ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen treden pas in functie nadat zij hebben beloofd de hun toevertrouwde taak te zullen waarnemen overeenkomstig de ordeningen van onze Kerk, en in het midden van de gemeente in hun ambt zijn ingezegend en/of bevestigd.