Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van zijn samenstelling
Artikel
68.1

Jaarlijks op de eerste januari treedt één derde of althans zo nu mogelijk één derde van het aantal ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen af.