Invoeringsbepalingen

voortvloeiende uit de toevoeging aan het Algemeen Reglement van de additioneele artikelen I-VIII.

A. Betreffende het bijeenkomen van de Generale Synode.

Artikel
6

De hoogleeraren in de godgeleerdheid vanwege de Nederlandsche Hervormde Kerk worden opgeroepen naar den vóór het in werking treden van de Additioneele Artikelen laatstelijk gevolgden rooster, welke van kracht blijft.