Invoeringsbepalingen

voortvloeiende uit de toevoeging aan het Algemeen Reglement van de additioneele artikelen I-VIII.

F. Betreffende onvoorziene gevallen en vragen van uitlegging.

Artikel
23

In alle gevallen, waarin deze Invoeringsbepalingen niet of niet voldoende voorzien, alsmede bij geschillen over den uitleg ervan, beslist de commissie voor de rechtspraak, bedoeld in invoeringsbepaling 9 sub b 1).


1) Zie Hand. 1944 bl. 28-55, 147-213, 298-307.