Invoeringsbepalingen

voortvloeiende uit de toevoeging aan het Algemeen Reglement van de additioneele artikelen I-VIII.

E. Betreffende de organen van bijstand.

Artikel
21

De bij het in werking treden van de Additioneele Artikelen bestaande bij of krachtens besluit van de Algemeene Synode in het leven geroepen Raden, werkgroepen en commissies worden geacht met de voor hun werkzaamheden geldende regelingen naar het bepaalde sub VII der additioneele artikelen te zijn ingesteld, terwijl de leden van deze organen geacht worden door de Generale Synode te zijn benoemd.