Invoeringsbepalingen

voortvloeiende uit de toevoeging aan het Algemeen Reglement van de additioneele artikelen I-VIII.

C. Betreffende de Algemeene Synodale Commissie.

Artikel
16

Aan de Algemeene Synodale Commissie is, nevens hetgeen haar verder in de bijzondere reglementen der Kerk tot taak is gesteld, opgedragen:
1e. het uitvoeren van hetgeen de Generale Synode haar in last heeft gegeven;
2e. het toezicht op de naleving van de kerkelijke reglementen en van de besluiten der Generale Synode;
3e. het beslissen in vorderingen tot vernietiging van in hooger beroep genomen besluiten, gedane uitspraken en genomen beslissingen overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 14 en 15 van het Algemeen Reglement;
4e. de zorg voor de synodale fondsen naar het bepaalde daaromtrent in Invoeringsbepaling 17 van dit reglement;
5e. het bijhouden van de gegevens betrekking hebbende op den staat der Nederlandsche Hervormde Kerk;
6e. het geven van voorlichting aan de kerkelijke colleges inzake algemeene zaken het bestuur der Kerk betreffende;
7e. de behandeling van de loopende zaken met de in additioneel art. VII bedoelde organen van bijstand en het treffen van de noodige maatregelen voor een vruchtbare samenwerking tusschen deze organen en de kerkelijke vergaderingen en besturen;
8e. het uitbrengen van een verslag over haar belangrijkste werkzaamheden aan de Generale Synode;
9e. het doorzenden — met de haar dienstig voorkomende opmerkingen — aan de Generale Synode van de verslagen, welke krachtens de reglementaire bepalingen bij de Commissie worden ingezonden.