Invoeringsbepalingen

voortvloeiende uit de toevoeging aan het Algemeen Reglement van de additioneele artikelen I-VIII.

C. Betreffende de Algemeene Synodale Commissie.

Artikel
13

De Generale Synode wijst uit de leden der Commissie een voorzitter aan, een vice-voorzitter en een secundus van den vice-voorzitter, die gedurende den verderen duur van hun zittingstijd als zoodanig fungeeren.
Voorzitter, vice-voorzitter en secretaris vormen tezamen het moderamen der commissie.