Invoeringsbepalingen

voortvloeiende uit de toevoeging aan het Algemeen Reglement van de additioneele artikelen I-VIII.

B. Betreffende het overnemen van de werkzaamheden der Algemeene Synode.

Artikel
10

De overige werkzaamheden en bevoegdheden der Algemeene Synode gaan over op de, als algemeen kerkbestuur fungeerende, Algemeene Synodale Commissie, op welke mede de uitoefening van de rechtsprekende macht overgaat, voorzoover deze in art. 15 Alg. Regl. is opgedragen aan de Synodus Contracta, met dien verstande, dat de Algemeene Synodale Commissie deze rechtspraak in haar naam doet uitoefenen door een door haar uit haar midden, telkens voor een kalenderjaar aan te wijzen commissie van vijf leden met twee plaatsvervangende leden.