II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk IV.
Contact en samenwerking met andere Christelijke Kerken.

Artikel
75

Bij besluit van de Algemeene Synode kan door middel van een of meer daartoe in te stellen commissies contact worden gezocht met andere Christelijke Kerken, bedoeld in artikel 1 alinea 2 van dit Reglement, die bereid zijn in samenwerking met de Nederlandsche Hervormde Kerk en haar gemeenten te arbeiden om daardoor tot hereeniging te geraken. 1)


1) Zie noot 3 bij art. 1 van dit Regl.