II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk III.
Het kerkelijk Bestuur over de Gemeenten te zamen.

Tweede afdeeling.
De Algemeene Synodale Commissie.

Artikel
74

De Commissie is, wegens alles, wat door haar wordt verricht, verantwoording schuldig ter eerste gewone Synodale Vergadering. 1)
Bij de raadpleging over deze verantwoording heeft geen der Synodale leden, die tevens lid is van de Algemeene Synodale Commissie, eene concludeerende stem. Van eene uitspraak door haar gedaan, en eene beslissing door haar genomen, ten gevolge van beroep in cassatie, geeft zij aan de Synode alleen verslag. 2)


1) Zij geeft het verslag van hare handelingen in de Bijlagen tot de Handel, der Synode, welke de leden der Syn. vóór de jaarlijksche vergadering ontvangen.
2) Het eerste deel van deze al. beteekent niet, dat de leden der Synode, die leden der Syn. Com. zijn, niet mede besluiten omtrent de onderscheidene beschouwingen en adviezen der Syn. Comm. (Hand. 1863 bl. 16-17; 1903 bl. 38).
Het tweede deel dezer al. laat eene beoordeeling door de Synode van de uitspraken en beslissingen in cassatie niet toe; overigens is niets van de handelingen der Syn. Com. van de beoordeeling door de Synode uitgesloten. (Hand. 1865 bl. 21-23). Dit 2e gedeelte der al. is in dezen vorm in werking getreden 15 Febr. 1891.