I. Algemeene Bepalingen.

Artikel
7

Van alle benoemingen wordt onverwijld kennis gegeven aan de nieuw benoemden.
Van de benoeming tot leden of secundi van eenig Bestuur boven den Kerkeraad wordt tevens zoo spoedig mogelijk bericht gezonden aan den Secretaris der Synode en de onderscheidene kerkelijke Besturen, die er belang bij hebben.