II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk III.
Het kerkelijk Bestuur over de Gemeenten te zamen.

Tweede afdeeling.
De Algemeene Synodale Commissie.

Artikel
69

Art. 69. „De vergaderingen dezer Commissie kunnen, gelijk die der Synode, door het Hoofd van het Ministerieel Departement en den Secretaris-Generaal, beiden van Protestantsche belijdenis, worden bijgewoond” — is tegelijk met art. 58 in 1863 vervallen.